Recap Webinar: “Thiết kế và xây dựng sản phẩm cho startup công nghệ”

Mở đầu chương trình là phần chia sẻ của anh Minh về nội dung “Tư duy đúng về thiết kế sản phẩm công nghệ”

Cái nhìn tổng quan về design thinking

Tư duy thiết kế được áp dụng trong trường hợp nào?

Được chia là 2 tiêu chí

Thứ nhất là rõ ràng, 

Thứ hai là nhìn từ góc độ giải pháp, chúng ta có thể đã có các giải pháp, kết quả từ trước, có thể chỉ cần lặp lại đáp án đó. Nếu những giải pháp chưa có cách giải thì chúng ta phải đi tìm.